निवास व्यवस्था :

भक्तनिवास संकुल (मंदिर परिसर)  श्री क्षेत्र पंढरपूर
भक्तनिवास संकुल (हत्तीखाना परिसर)  श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर
आनंदविहार भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर
विसावा भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र आळंदी

 ..................................................................................................................................................................................................................................................

भक्तनिवास संकुल (मंदिर परिसर) :-

श्री समाधी मंदिर परिसरात भक्तनिवास क्र. १ व २ मध्ये निवासाकरीता १६१ खोल्या  उपलब्ध आहेत. चौकशकरिता फोन नं. ०७२६५-२५२०१८/२५२६९९ विस्ता.क्र. १६७ मोबा.नं. ०९४२३८४०८५२