निवास व्यवस्था :

भक्तनिवास संकुल (मंदिर परिसर)  श्री क्षेत्र पंढरपूर
भक्तनिवास संकुल (हत्तीखाना परिसर)  श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर
आनंदविहार भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर
विसावा भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र आळंदी

 ..................................................................................................................................................................................................................................................

भक्तनिवास संकुल (हत्तिखाना परिसर) :- 

भक्तनिवास क्र. ३, ४, ५ व ६ मध्ये निवासाकरीता ४१७ खोल्या उपलब्ध आहेत. चौकशीकरिता फोन नं. ०७२६५-२५२६९९/२५२०१८ विस्ता.क्र. ५००/५०५/५०७ मोबा.नं.९८५०८५०८९१/९४२३१४४७०९/ ९४२२०६४३१८