निवास व्यवस्था :

भक्तनिवास संकुल (मंदिर परिसर)  श्री क्षेत्र पंढरपूर
भक्तनिवास संकुल (हत्तीखाना परिसर)  श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर
आनंदविहार भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर
आनंदसागर विसावा भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र आळंदी

 ..................................................................................................................................................................................................................................................

भक्तनिवास संकुल (हत्तिखाना परिसर) :- 

भक्तनिवास क्र. ३, ४, ५ व ६ मध्ये खालील प्रमाणे खोल्या उपलब्ध.चौकशीकरिता फोन नं. ०७२६५-२५२६९९/२५२०१८ विस्ता.क्र. ५००/५०५/५०७ मोबा.नं.९८५०८५०८९१/९४२३१४४७०९/ ९४२२०६४३१८

भक्तनिवास संकुल

भक्तनिवास क्र.

रूम

स्वरूप

कॉट

व्यक्ती

देणगी

 

 

 

भक्तनिवास संकुल

 

१७५

साधी

१५०

 

सुसज्जयुक्त

२२५

३६

सुसज्जयुक्त

३५०

३६

सुसज्जयुक्त

४००

 

३२

सुसज्जयुक्त

५०

५९

कुल्ड

००

कुल्ड

९००

 

साधी अटॅच

३००

६६

साधी अटॅच

२२५