निवास व्यवस्था :

भक्तनिवास संकुल (मंदिर परिसर)  श्री क्षेत्र पंढरपूर
भक्तनिवास संकुल (हत्तीखाना परिसर)  श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर
आनंदविहार भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर
आनंदसागर विसावा भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र आळंदी

..................................................................................................................................................................................................................................................

श्री संस्थेच्या अधिकृत शाखेमधील निवास व्यवस्था

श्री क्षेत्र पंढरपूर, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर, श्री क्षेत्र आळंदी ह्या तिर्थक्षेत्री श्रींनी काही काळ वास्तव्य केलेले आहे. याक्षेत्रामध्ये जागृत वास्तव्य असलेल्या देवतेच्या दर्शनार्थ येणाऱ्या तिर्थयात्रेकरूंची सेवा घडून यावी या उद्देशाने भक्तांना अल्पदेणगी मध्ये निवास, भोजन आणि विनामुल्य अन्नदान व पार्कींग व्यवस्था आदी सुविधा देण्यात येतात.

श्री संस्थेची अधिकृत शाखा, श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर

भक्तनिवास संकुल

भक्तनिवास क्र.

रूम

स्वरूप

कॉट

व्यक्ती

देणगी

श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर

 

 

०१ 

 ०२

 ०६

 वातानुकूलीत

८००

वातानुकूलीत

3

९५०

वातानुकूलीत

१०५०

०१

सुसज्जयुक्त

3

3

७५

२ ते ४

०४

सुसज्जयुक्त (कुलर)

४००

२५

सुसज्जयुक्त (कुलर)

४७५

०२

सुसज्जयुक्त

१०

११

७२५

०३

सुसज्जयुक्त

३५०

३७

सुसज्जयुक्त

४२५

०३

सुसज्जयुक्त

२५/५७५

०२

वातानुकूलीत

१०५

०१

वातानुकूलीत

(सा. अटॅच)

 

००

०१

कॉमन

७५

०१

कॉमन

४२५

सेवक निवास

०८

साधी

१०

२००

टिन शेड

हॉल

 २०० बेड

२००

२५ रु प्रती बेड

डॉरमेंट्री

६०

६०

५० रु प्रती कॉट