मंदिर परिसरातील दर्शनिय स्थळे 

<< मागे    

श्री औदुंबर :-

समाधी ग्रहण स्थळाच्या पूर्वेस औदुबंर वृक्ष आहे, इथे महाराज बसत असत.